top of page

STADGAR

 

Reviderade vid årsmötet 2018-03-26

 

§1 Namn

Organisationens namn är Samarbete för människor i sorg, SAMS.

 SAMS är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation med säte i Stockholm.

 

§2 Ändamål

SAMS ska skapa samarbete mellan ideella organisationer i Sverige som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner i samhället. SAMS arbetar för ett förbättrat stöd och bemötande till de som förlorat närstående genom dödsfall i syfte att förbättra deras livsvillkor.

SAMS ska öka kompetensen för de inom SAMS medlemsorganisationer, som arbetar med stöd till efterlevande.

SAMS ska bedriva informationsverksamhet till såväl sörjande som de som möter sörjande i sin vardag eller profession.  SAMS ska delta i samhällsdebatten för att skapa opinion och påverka beslutsfattare i syfte att förbättra livsvillkoren för efterlevande.

 

§3 Medlemskap

Medlemskap i SAMS är öppet för föreningar och organisationer vars syfte och ändamål omfattas enligt §2 i dessa stadgar.  Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen.  I ansökan ska framgå vad den sökande kan tillföra verksamheten i SAMS samt sökandes gällande stadgar. Beslut om medlemskap fattas av SAMS årsmöte. Ansökan om utträde lämnas skriftligt och beslutas av årsmötet. Förening som begärt utträde äger ej rätt att ta del av medel som disponeras av SAMS eller företräda SAMS under pågående verksamhetsår. Organisation/förening som bryter mot dessa stadgar eller ändamål kan uteslutas av SAMS årsmöte.

 

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december. Senast 6 veckor före ordinarie årsmöte ska styrelsen avge förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

 

§5 Firma

SAMS firma tecknas av tre personer, varav den ene ska vara ordförande eller kassör. Minst två i förening, gemensamt tecknar firma. Firmatecknare utses vid konstituerande möte i anslutning till årsmötet.

 

§6 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Årsmötet ska hållas senast 30 april. Medlemsorganisationerna har rätt att utse två ombud och deras ersättare. Rösträtt vid årsmötet har anmält ordinarie ombud samt styrelseledamöter. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt. Styrelseledamot har ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Röstning kan ej ske via fullmakt.

Följande ärenden ska behandlas under årsmötet;

 1. Fastställande av röstlängd.

 2. Fråga om årsmötet behörigt utlysts enligt stadgarna.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4. Val av justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet.

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltning samt ekonomiska berättelse.

 7. Revisorernas berättelse.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 10. Fråga om beviljande av medlemskap eller utträde i SAMS.

 11. Ärenden som förelagats årsmötet från styrelsen eller medlemmar.

 12. Beslut om arvoden och ersättningar.

 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

 14. Fastställande av medlemsavgift.

 15. Beslut om ny styrelse och ersättare enligt inlämnat förslag från medlemmarna.

 16. Val av ordförande.

 17. Val av revisorer och ersättare.

 18. Övriga ärenden.

§7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan utlysas om en majoritet av styrelsens ledamöter så beslutar Kallelse och ombud m.m. enligt samma regler som vid ordinarie årsmöte. Endast ärenden som finns i handlingarna får behandlas på extra årsmöte.

 

§8 Medlemsavgift

SAMS har rätt att ta ut medlemsavgift från medlemsorganisationerna. Frågan beslutas av årsmötet.

 

§9 Styrelsen

Organisationen styrelse ska bestå av en ordinarie representant och en ersättare från varje medlemsorganisation. Val av styrelse ska förberedas av varje medlemsorganisation. Namnen på dessa personer ska vara styrelsen tillhanda minst 2 veckor före ordinarie årsmöte.

 • Styrelsen ska inom sig välja vice ordförande, sekreterare och kassör.

 •  Mandatperioden för ledamöter ska vara två år.

 • Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter eller ersättare är närvarande.

 •  Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening som sittande ordförande biträder.

 •  Styrelsens uppgift är att;

 • Verka för organisationens ändamål och uppgifter enligt §2.

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.

 • Planera, leda och fördela arbetet inom organisationen.

 • Ansvara för och förvalta organisationens medel.

 • Tillhandahålla revisorerna erforderligt material enligt §10.

 • Förbereda årsmötet.

§10 Revision

Årsmötet väljer minst en revisor och revisor suppleant. Dessa ska vara av kommerskollegium auktoriserade eller godkända. Revisor och ersättare väljs för ett år. Styrelsen ska senast 6 veckor innan årsmötet ställa samtliga för revisorerna erforderliga handlingar till revisorernas förfogande. Föreningens räkenskaper ska alltid finnas tillgängliga för revisorerna. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Den ska innehålla förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§11 Stadgeändring

Organisationens stadgar kan ändras genom beslut vid ordinarie årsmöte, om minst två tredjedelar av de röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte kan uppnås kan beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

Förslag till ändring eller tillägg av dessa stadgar ska vara styrelsen tillhanda minst åtta veckor före årsmöte eller extra årsmöte.

 

§12 Organisationens upplösande

Beslut om organisationens upplösande kan fattas om organisationens ändamål inte längre kan fullgöras. Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som gäller vid stadgeändring.  När beslut om upplösning fattas ska även beslut fattas om disposition av organisationens tillgångar.

 

 

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte den 26 mars 2018

bottom of page