top of page

SORG INNEBÄR LIDANDE. SORG BEHÖVER INTE INNEBÄRA ONÖDIGT LIDANDE.

Förlusten av en familjemedlem, livskamrat eller nära vän skapar psykiskt lidande och stress. Följden blir nedsatt arbetsförmåga, ibland total oförmåga att hantera vardagen. Inte sällan under längre tid. Men sorg räknas inte som sjukdom. Därför blir ingen sjukskriven för sorg. Därför tvingas förstående läkare skriva ’depression’ på sjukintyget – med allt vad det för med sig i form av ifrågasättanden från omgivning, försäkringskassa, försäkringsbolag, arbetsgivare. Räcker det inte med det lidande som själva sorgen för med sig?

Enligt en undersökning från 2010 bland 1249 människor som drabbats av sorg var den genomsnittliga sjukskrivningstiden 17 veckor under två år.

 

TIO DARAG RÄCKER INTE FÖR ATT SÖRJA NÅGON, INTE HUNDRA DAGAR HELLER.

Regeringen beslutade år 2010 om ersättning till föräldrar som förlorar ett barn. Tio dagar ansågs som en lämplig tid att hinna repa sig på för den sörjande. Men tio dagar är … ingenting. Många gånger tar det två veckor innan sorgen sätter in på allvar. När det praktiska är ordnat. När man efter första chocken insett vad som verkligen ägt rum. Sörjande är i behov av åtminstone hundra dagar fördelade på två år. Inte ens det räcker alla gånger. 

Människor kommer snabbare tillbaka till såväl livet som arbetet om de får sörja längre.

SORGPROCESSEN ÄR SVÅR ATT SKYNDA PÅ - SORGPENGEN DESTO ENKLARE.

SAMS står för SamArbete för Människor i Sorg. I grunden består vi av fem föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgreaktioner. Vi bedriver informationsverksamhet för såväl de som drabbats, som människor som kommer i kontakt med dem. Vårt fokus ligger just nu på att påverka regeringen att införa en sorgpeng som omfattar hundra dagar. Du är välkommen till någon av våra föreningar i egenskap av sörjande. Du behöver inte vara sörjande för att vilja arbeta för att göra sorg

mer synlig och begriplig i samhället.

bottom of page